کرونا، داستان زندگی را تغییر می‌دهد …

[ad_1] ایسنا/همدان عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه درباره اثرات فرهنگی کروناویروس گفت: در پساکرونا رعایت الگوی مصرف و بخشش در جامعه ما بیشتر خواهد شد، از خشم جامعه کاسته می‌شود، عیب‌ها و نواقص یکدیگر را کمتر خواهیم دید و در کل از نظر اخلاقی رشد خواهیم کرد. …