بهترین شهرهای آمریکا برای کار

[ad_1] سن فرانسیسکو بهترین شهر آمریکا از نظر شرایط کاری معرفی شد. به گزارش ایسنا، موسسه میلکن در گزارشی به بررسی شرایط بازار کار آمریکا در شهرهای مختلف آمریکا پرداخت. به گفته این موسسه، رتبه بندی امسال بر اساس شاخصه هایی چون: نرخ رشد مشاغل، نرخ رشد حداقل دستمزد، چشم انداز کوتاه مدت بازار کار، …