چاقی چه تاثیری روی بازو دارد؟

[ad_1] با افزایش وزن ناشی از چربی، ممکن است بخشی از چربی ها خود را در بازوها نشان دهند و در نهایت بازو به سرعت بزرگ اما شل شود. به گزارش ایسنا، با افزایش وزن، بازوها نیز در معرض اضافه وزن چربی قرار می گیرند و به سرعت بزرگ اما شل و ول می شوند …