کلینیک مجازی برای بازتوانی ریوی و ورزش درمانی بیماران کرونا

[ad_1] گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران و با توجه به نیازهای بیماران مبتلا به ویروس کروناٰ، با استفاده از شواهد علمی بسته مجازی بازتوانی ریوی در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ را طراحی و تدوین کرده است. به گزارش ایسنا، گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی …