جهش‌های زیاد ویروس مولد کووید – 19 در ایران

[ad_1] نتایج اولیه یک طرح تحقیقاتی با تاکید بر تاثیر منشا جغرافیایی بر ویروس کرونا، نشان داد: مقایسه تعداد جهش‌های رخ داده در بین ژنوم‌های ویروس‌های مورد مطالعه گویای آن است که بیشترین جهش‌ها متعلق به ویروس به دست آمده از هند و ایران و کمترین جهش‌ها متعلق به آمریکا است. به گزارش ایسنا، نتایج …