قانون‌ِ میراث محکم است، اما تعرض‌ها تکرار می‌شود!

[ad_1] از یک‌سو وزیر میراث فرهنگی معتقد است «قانون‌های سفت و محکمی برای میراث داریم و می‌توانیم جلو کار در چغازنبیل را بگیریم» و از سوی دیگر فعالان میراثی منتقد این وضعیت‌اند که «تجربه شوش باستانی برای میراث کافی نبود که هنوز دستگاه‌های دیگر به محوطه‌های جهانی متعرض می‌شوند.» به گزارش ایسنا، دست‌اندازی به زیگورات …