۲۱ تمرین ورزشی خانگی برای سالمندان در روزهای کرونا

[ad_1] بخش عمده ای از جوامع را سالمندان تشکیل می دهند که بی توجهی به سلامت آنان، چالش های جدی بر جامعه تحمیل خواهد کرد و هزینه های درمانی، تخصیص نیروی کار جوان برای نگهداری از سالمندان دچار ضایعه شده و مسائلی از این دست را به همراه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، پروتکل تمرین …