نشست رحمانی فضلی با معاونین وزارت کشور برای بررسی مدیریت کرونا در کشور

[ad_1] در نشست رحمانی فضلی با معاونین وزارت کشور، ضمن مرور مسیر دنبال شده در مدیریت بیماری کرونا در مناطق مختلف کشور تاکنون، مراحل بعدی پیش بینی شده برای پیشنهاد به ستاد ملی کرونا، مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور، عصر …